Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

IMPACT FACTOR (RJIF): 8.4

Vol. 2, Issue 1, Part H (2016)

êÅá íÅôÅ ÇòÇ×ÁÅé : ÇÃè»åÕ êÇðê¶Ö

êÅá íÅôÅ ÇòÇ×ÁÅé : ÇÃè»åÕ êÇðê¶Ö

Author(s)
âÅ. À¹Çî¿çð ܽÔñ
Abstract
Çòôò-ÇÚ¿åé ç¶ ÇÚµåðêµà Óå¶ ÃÅÇÔå çÆ êðÇÕðåÆ Áå¶ êÌï¯Üé ù òè¶ð¶ ÃÅðÇæÕ ñÆÔ» À¹µêð ÃîÞ¶ ÜÅä çÅ ÁÇèÁËé-ÇòèÅé êÅá- íÅôÅ ÇòÇ×ÁÅé òܯº ÃæÅêå Ô¯ ÇðÔÅ þÍ ïæÅðæ ÇÚ¿é•» çÅ ìäçÅ þÍ êð ÇÚ¿é• ïæÅðæ ù ÇÃðë ÿÚÅðÆ (communicable) ìäÅªç¶ ÔéÍ ÃÅÇÔå-êÅá (text) ÇÚ¿é•» ðÅÔÄ ìäçÅ þ êð ÇÂÔ êÅá ÇÚ¿é•» ù ÿÃÅðÆ (worldable) ìäÅ Çç¿çÅ þÍ ÁðæÅå ïæÅðæ çÅ Ôð êµÖ (ÃîÈðå- ÁîÈðå) ÇÕö éÅ ÇÕö ÇÚ¿é•-êÌì¿è ðÅÔÄ Ô¯ºç ×ÌÇÔä ÕðçÅ þÍ Áµ×¯º ÇÚ¿é•» çÅ ÇÂµÕ Çòô¶ô ´ÇîÕ-ÇòèÅé ÇÂÕ êÅá-ÿÃÅð òܯº êÌÃå¹å Ô¹¿çÅ þÍ ïæÅðæ ç¶ ÃîÅé»åð À¹Ãð¶ ÇÂà ÇÂÕ òµÖð¶ êÅá ù ÔÆ ÃîÞä-ç¶Öä çÆ ñ¯ó Ô¹¿çÆ þÍ ÇÂÔ êÅá éÅ îÇÔÜ ðÈê þ Áå¶ éÅ ÇÃðë ÁðæÍ ÇÂÔ êÅá éÅ ÇÃðë ÃîÈðåé þ éÅ ÇÃðë ÁîÈðåéÍ ÇÂÔ êÅá éÅ ÇÃðë òðåîÅé, éÅ íÈå éÅ íÇòµÖÍ ÇÂÔ êÅá ÁÕÅñ þÍ ÇÂà ù ç¶Öä-ÃîÞä çÆ ÁµÖ êËçÅ Õðé çÆ ñ¯ó þÍ ÇÂÔ À¹Ãù Ççö×Å ÇÜà կñ åÆÃð¶ é¶åð (ÁÅî ÃÈÞ å¯º Á×ñ¶ðÆ ÃÈÞ) òÅñÆ ÇçzôàÆ Ô¯Â¶×Æ Áå¶ ÇÜà կñ êÇÔñ¶ ÃÇÔÜ ðÈê ÇòµÚ êÌÅêå õåÂÆ-ïæÅðæ (ìÌÇÔî¿âÕ Áå¶ ÃîÅÇÜÕ) Áå¶ ÇÚ¿é•ÆÇ´å-ïæÅðæ (ÿÚÅðÆ ïæÅðæ) 寺 ÁÅêä¶ ÁÅê ù òµÖ Õðé çÆ Ü¹×å Ô¯ò¶×Æ Áå¶ ÇÜà ÇòµÚ ÇÃðÜå ÿÃÅðÆ-êÅá éÅñ ܹó Áå¶ ÃîÞ ÃÕä çÆ ÃîðµæÅ Ô¯ò¶×ÆÍ
Pages: 489-491  |  1576 Views  378 Downloads


International Journal of Applied Research
How to cite this article:
âÅ. À¹Çî¿çð ܽÔñ. êÅá íÅôÅ ÇòÇ×ÁÅé : ÇÃè»åÕ êÇðê¶Ö. Int J Appl Res 2016;2(1):489-491.
Call for book chapter
International Journal of Applied Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals