Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

International Journal of Applied Research

Vol. 4, Issue 8, Part D (2018)

ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ºÉƸÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ

Author(s)
D£ÀAzÀ J¸ï, qÁ. J¸ï. J. eÁ«Ãzï
Abstract
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DzsÀĤPÀ dUÀvÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ºÉƸÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À DUÀgÀªÁV PÁtÄvÀÛzÉ. ¥ÁæPÀÈwPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sËvÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðwæPÀ ¸ÀªÀðPÁ°PÀ ¸ÀvÀåªÁUÀÄvÀÛªÉAiÉÆÃ, CzÉà ¤nÖ£À°è ¸ÀªÀiÁd «eÁУÀUÀ¼À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀºÀ DAiÀiÁAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð ºÁUÀÆ CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. D £É¯ÉAiÀÄÆ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ºÉƸÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ JA§ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀįÁVzÉ. CAzÀgÉ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ gÁµÀÖç ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÁµÀÖç «©ü£Àß jÃwAiÀÄ ©ü£ÀßvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå dUÀwÛ£À°è GzÀ¬Ä¹zÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¥ËgÁvÀå gÁµÀÖçUÀ¼À°è ¸ÀȶָÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà EzÀgÀ°è JzÀÄgÁUÀĪÀ ªÀÄÆ® ¸ÀªÀĸÉå dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ ªÀÄ£ÀĵÀå MAzÉà C®èªÉà CªÀgÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ DzÀå PÀvÀðªÀåªÉAzÀÄ DzÀgÉ F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀzÀ°è PÁ¥ÁqÀĪÀ §UÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀªÀĸÉå¬ÄzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÆ® ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è F ¯ÉÃR£À ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀiÁVzÉ.
Pages: 232-235  |  562 Views  19 Downloads
How to cite this article:
D£ÀAzÀ J¸ï, qÁ. J¸ï. J. eÁ«Ãzï. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ºÉƸÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. Int J Appl Res 2018;4(8):232-235.
Call for book chapter
International Journal of Applied Research