Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

International Journal of Applied Research

Vol. 5, Issue 9, Part E (2019)

laLÑrlkfgR;s of.kZrlaLdkjk.kkek/kqfud;qxs oSKkfudrk

Author(s)
MkW- v'kksd dqekj
Abstract
ekuoL; nSfgdfodk'kk;] ckSf)dfodk'kk; 'kq);s p xHkkZ/kkunkjH; vUR;sf"Vi;ZUre~ mfprs le;kUrjkys lEik|UrsA oLrqr% ekU;rS"kk n`<+k••lhr~ ;r~ fof/k iwoZda laLdkjk.kkeuq"Bkusu euq";% laLÑrks Hkofr] rfLea'p foy{k.kk vo.kZuh;k'p xq.kk izknqHkZofUrA
Pages: 350-351  |  132 Views  2 Downloads
How to cite this article:
MkW- v'kksd dqekj. laLÑrlkfgR;s of.kZrlaLdkjk.kkek/kqfud;qxs oSKkfudrk. Int J Appl Res 2019;5(9):350-351.
Call for book chapter
International Journal of Applied Research