Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

IMPACT FACTOR (RJIF): 8.4

Vol. 7, Issue 12, Part B (2021)

“AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAvÀeÁð®ªÀÅ ©ÃgÀÄwÛgÀĪ ¥Àæ¨sÁªÀ” -MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ «±ÉèõÀu

“AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAvÀeÁð®ªÀÅ ©ÃgÀÄwÛgÀĪ ¥Àæ¨sÁªÀ” -MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ «±ÉèõÀu

Author(s)
qÁ. JA. PÉ. zÉêÀ¥, ¥ÉÆæ. J£ï. ªÉAPÀmÉñï
Abstract
EA¢£À DzsÀĤPÀ AiÀÄÄUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ»w AiÀÄÄUÀªÉAvÀ®Æ, ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À AiÀÄÄUÀªÉAvÀ®Æ, PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉ EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ. EzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ°èAiÀÄÆ eÁUÀÈw ªÀÄÆrzÉ. ¥Àæw¢£ÀzÀ MAzÀ®è MAzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹zÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ J®ègÀÆ F eÁ®vÁtUÀ¼À°è ¨É¸ÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. DzÀgÉ EzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ J®ègÀ ªÉÄÃ®Æ MAzÉà jÃwAiÀiÁVgÀzÉ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁVzÉ. ««zsÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CAvÀeÁð®ªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CxÀªÁ ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ «©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛªÉ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è EzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVzÉ.
Pages: 101-104  |  267 Views  18 Downloads
How to cite this article:
qÁ. JA. PÉ. zÉêÀ¥, ¥ÉÆæ. J£ï. ªÉAPÀmÉñï. “AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAvÀeÁð®ªÀÅ ©ÃgÀÄwÛgÀĪ ¥Àæ¨sÁªÀ” -MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ «±ÉèõÀu. Int J Appl Res 2021;7(12):101-104.
Related Journals
Related Journal Subscription
Important Publications Links
International Journal of Applied Research

International Journal of Applied Research

Call for book chapter
International Journal of Applied Research