Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

IMPACT FACTOR (RJIF): 8.4

Vol. 2, Issue 5, Part I (2016)

ÇÕ¼ÃÅ Ò ÃËËø-î¬Õ Ó çÅ ðÚéÅ-ÇòèÅé

ÇÕ¼ÃÅ Ò ÃËËø-î¬Õ Ó çÅ ðÚéÅ-ÇòèÅé

Author(s)
âÅ. À¹Çî¿çð ܽÔñ
Abstract
îÆÁ» î¹Ô³îç ìõô çÆ ðÚéÅ ÃËø î¬Õ ê³ÜÅìÆ ÇÕ¼ÃÅÕÅðÆ çÆ êð³êðÅ çÅ ÕÅÇñÕ ÇÃõð î¿ÇéÁÅ Ü»çÅ þÍ êð ÇÂà ÕÅÇñÕ ÇÃõðñÆ ðÚéÅ çÅ ÁÇèÁËé -Çòôñ¶ôä Õðç¶ Ô» å» ÇÂÃ ç¶ ðÚéÅåÇîÕ êËàðé» ÇòÚ¯º üÚî¹¼Ú Ãî¹¼ÚÆ ÇÕ¼ÃÅÕÅðÆ çÆÁ» ðÚéÅåÇîÕ Ü¹×å» ÇçÖÅÂÆ Çç¿çÆÁ» ÔéÍ ê³ÜÅìÆ ÇÕ¼ÇÃÁ» ÇòÚ òðå¶ ×¶ òðäé å¶ Çìðå»å ç¶ êËàðé» ù ÁÅêä¶ Çռö ÇòÚ ÃËø î¬Õ é¶ ÇéíÅ Õ¶ ÁÃñ ÇòÚ ÁÅêäÆ ðÚéÅ ù À¹Ã Ãí ÕÅö éÅñ ñ˵à Õðé çÅ ïåé ÕÆåÅ þ, ܯ ê³ÜÅìÆ ç¶ êÇÔñ¶ ÇÕ¼ÃÅÕÅð» é¶ ÁÅêäÆÁ» ðÚéÅò» ÇòÚ êÌÃå¹å ÕÆåÅÍ ÇÂÔ ðÚéÅ ðÚéÅ-ܹ×å» ÇòÚ ÔÆ éÔÄ Ãׯº íÅôÅ òð寺 ÇòÚ Áå¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ò¶ðÇòÁ» çÆ æ» ê¹ð æ» ï¯× òð寺 ðÅÔÄ òÆ ÁÅêäÆ êð³êðÅ ù Ô¯ð ×Èó•Å ÔÆ éÔÄ ÕðçÆ Ãׯº êð³êðÅ ù ÿíÅñä ç¶ ÁÅÔð ÇòÚ òÆ ÇçÖÅÂÆ Çç¿çÆ þÍ ÃËø î¬Õ çÅ ÇÕ¼ÃÅ ÁÅêäÆ ðÚéÅåÇîÕ -ܹ×å Áå¶ Üóå ÇòÚ êÌîÅÇäÕ ÕÅÇòÕ- ÇÃõð ÇÃðÜçÆ ðÚéÅ òܯº êÛÅÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ ÇÂà Çռö ù ê³ÜÅìÆ ÕÅÇòÕÅðÆ ç¶ ÕÅÇò-ÕæÅ-êÌòÅÔ çÅ ÇÃõðñÅ ê½â¶ òܯº ç¶Öä çÆ ñ¯ó þÍ •••
Pages: 601-603  |  1135 Views  65 Downloads
How to cite this article:
âÅ. À¹Çî¿çð ܽÔñ. ÇÕ¼ÃÅ Ò ÃËËø-î¬Õ Ó çÅ ðÚéÅ-ÇòèÅé. Int J Appl Res 2016;2(5):601-603.
Call for book chapter
International Journal of Applied Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals