Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

IMPACT FACTOR (RJIF): 8.4

Vol. 5, Issue 11, Part B (2019)

»AzÀÄvÀézÀ CxÀð, ¸ÀégÀÆ¥À, ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ±ÉæõÀ×vÉ

»AzÀÄvÀézÀ CxÀð, ¸ÀégÀÆ¥À, ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ±ÉæõÀ×vÉ

Author(s)
dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ£É
Abstract
EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ «ªÀıÀðPÀgÀÄ aAvÀPÀgÀÄ »AzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ jÃwAiÀÄ°è «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. »AzÀÄ zsÀªÀÄð C£ÀÄߪÀÅzÀÄ EzÉAiÀiÁ? ºÁUÁzÀgÉ CzÀgÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? AiÀiÁªÁUÀ ¸ÁÜ¥À£É D¬ÄvÀÄ? JA©vÁå¢ UÉÆAzÀ®UÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀAvÀºÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. »AzÀÄvÀézÀ PÀÄjvÁzÀ ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß E°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄÄRåªÁV »AzÀÄvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀPÀðgï ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ZÀað¸ÀĪÀzÀgÉÆA¢UÉ »AzÀÄvÀézÀ £ÉÊd gÀÆ¥ÀzÀ C£ÁªÀgÀt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
Pages: 89-93  |  616 Views  49 Downloads
How to cite this article:
dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ£É. »AzÀÄvÀézÀ CxÀð, ¸ÀégÀÆ¥À, ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ±ÉæõÀ×vÉ. Int J Appl Res 2019;5(11):89-93.
Call for book chapter
International Journal of Applied Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals