Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

IMPACT FACTOR (RJIF): 8.4

International Journal of Applied Research

Vol. 6, Issue 3, Part G (2020)

ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀt PÀÄjvÀAvÉ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ zÀȶ×PÉÆãÀUÀ¼ÀÄ

Author(s)
qÁ. PÀ«vÁ. f. J£ï
Abstract
¸À§°ÃPÀgÀt JAzÀgÉ C¢üPÁgÀzÀ «PÉÃA¢æÃPÀgÀtªÁVzÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è C±ÀPÀÛ ªÀUÀðzÀ d£ÀgÀ°è ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ, ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ, ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅzÉà DVzÉ. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ ¸À§°ÃPÀgÀtªÀÅ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁévÀAvÀæªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀæªÀÈwÛ JA§ÄzÁVzÉ. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸À§°ÃPÀgÀtªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ, CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ,
. § fêÀ£À±ÉÊ°AiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ
. § EvÀgÀgÀ fêÀ£À±ÉÊ°AiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀĪÀÅzÀÄ
. § ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAgÀZÀ£ÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, PÉ®¸ÀzÀ°è £ÀA©PÉ Ej¹zÀÝ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÆA¢UÉ DyðPÀ, gÁdQÃAiÀÄ gÀAUÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉUÉ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è ¸ÀéUËgÀªÀ, ¸Àé£ÀA©PÉ, ¸Àé¸ÉêÉAiÀÄAvÀºÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹, C»A¸Á, ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀ£É, ¸ÀvÁåUÀæºÀ zÀAvÀºÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ PÀgɤÃr, EzÀjAzÀ ¸ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀAvÉ w½¹zÁÝgÉ. ªÀÄ»¼É JAzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛªÀ®è, CªÀjUÀÆ WÀ£ÀvÉ, UËgÀªÀ, ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¹UÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, ¥ÀÄgÀĵÀ£À ¸ÀªÀiÁ£À ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸À§®gÀÄ, C§¯ÉAiÀÄgÀ®è JA§ WÉÆõÀuÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÁévÀAvÀæ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdPÉÌ vÉÆÃj¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ zsÀé¤ JwÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ªÀÄ»¼Á ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ¸À§®¼ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ DPÉUÉ C¢üPÁgÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JA§ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ gÁdQÃAiÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉUÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄ»¼É DyðPÀªÁV, gÁdQÃAiÀĪÁV ¸À§®¼ÁzÀgÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV vÁªÁVAiÉÄà §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÁÛgÉ JA§ ¤®Ä«£ÉÆA¢UÉ, £ÉÆAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÁAvÁé£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ DyðPÀ «ªÉÆÃZÀ£ÉUÁV £ÉÃAiÉÄÎ ªÀÈwÛUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ°è CªÀgÀ°è CjªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ»¼Á «ªÉÆÃZÀ£É, ¸À§°ÃPÀgÀt PÀÄjvÀAvÉ EªÀgÀ ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ «©ü£ÀߪÁVzÀÄÝ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸À§°ÃPÀgÀtzÀ°è EªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ.
Pages: 462-465  |  489 Views  7 Downloads
How to cite this article:
qÁ. PÀ«vÁ. f. J£ï. ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀt PÀÄjvÀAvÉ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ zÀȶ×PÉÆãÀUÀ¼ÀÄ. Int J Appl Res 2020;6(3):462-465.
Call for book chapter
International Journal of Applied Research