Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

IMPACT FACTOR (RJIF): 8.4

Vol. 6, Issue 8, Part D (2020)

¥ÀæeÁQÃAiÀÄPÉÌ gÁdQÃAiÀÄzÀ ¢UÀâAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀæeÁQÃAiÀÄPÉÌ gÁdQÃAiÀÄzÀ ¢UÀâAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

Author(s)
qÁ. D£ÀAzÀ. J¸ï
Abstract
¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉAiÀÄ £ÁqÀÄ JAzÀÄ PÀgɹPÉƼÀÄîªÀ «±ÀézÀ KPÉÊPÀ zÉÆqÀØ gÁµÀÖçªÉAzÀgÉ CzÀÄ ¨sÁgÀvÀ. ¥ÀæªÀÄÄRªÁV J¯Áè «ZÁgÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ «©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀ滸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ, E°è£À gÁdQÃAiÀÄ «µÀAiÀĪÀÅ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÁ¸ÀÛªÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀ ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉUÀ½UÉ zÀÆgÀªÉ G½¢zÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ¸ÁévÀAvÀæöå §AzÀÄ K¼ÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå dUÀwÛ£ÀAvÉ ¨sÁgÀvÀªÉÃPÉ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÉÆA¢®è ºÁUÀÆ ¥À²ÑªÀÄ zÉñÀUÀ¼À°è£À gÁµÀÖç-gÁdåPÀÆÌ, zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄPÀÆÌ, mÁåPïì£À ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ½UÀÆ, ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¤ÃwUÀ½UÀÆ, ºÁUÀÆ E°è£À gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÀÆ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀiÁzÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ½ªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀIJð¸À¯ÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ºÉƸÀzÁV ºÀÄnÖPÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæeÁQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß KPÉ d£ÀgÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä »AzÉÃlÄ ºÁPÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸À«¸ÁÛgÀªÁV ZÀað¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀIJð¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
Pages: 235-239  |  895 Views  279 Downloads
How to cite this article:
qÁ. D£ÀAzÀ. J¸ï. ¥ÀæeÁQÃAiÀÄPÉÌ gÁdQÃAiÀÄzÀ ¢UÀâAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. Int J Appl Res 2020;6(8):235-239.
Call for book chapter
International Journal of Applied Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals