Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

International Journal of Applied Research

Vol. 5, Issue 11, Part B (2019)
S. No. Title and Authors Name Subject Country
1
A study on “Effect of work load on health of women employees working in IT/BPO sector”
Dr. Sneha Racheal Samuel Kutty
Pages: 68-75  |  435 Views  19 Downloads
Subject: Medical  |  Country: United Arab Emirates
MedicalUnited Arab Emirates
2
The main aim of the study was to find out the factors affecting on behaviour of school going children in a selected schools of PCMC
Naziya Jaynuddin Sutar
Pages: 76-79  |  330 Views  9 Downloads
Subject: Education  |  Country: India
EducationIndia
3
Prevalence of musculoskeletal symptoms among car mechanics in Pimpri-Chinchwad municipal Co-orporation, Pune
Celeste James and Dr. Varsha A Kulkarni
Pages: 80-85  |  312 Views  12 Downloads
Subject: Mechanical Engineering  |  Country: India
Mechanical EngineeringIndia
4
fd'kksjkoLFkk dh leL;k,oa lek;kstu
मोनिका ठाकुर
Pages: 86-88  |  33 Views  14 Downloads
Subject: Psychology  |  Country: India
PsychologyIndia
5
»AzÀÄvÀézÀ CxÀð, ¸ÀégÀÆ¥À, ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ±ÉæõÀ×vÉ
dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ£É
Pages: 89-93  |  288 Views  3 Downloads
Subject: Kannada  |  Country: India
KannadaIndia
6
vÀvÀézÀ ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÀA¸ÁÌgÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁl
£ÀA¢¤ PÀÄ®PÀtÂð
Pages: 94-98  |  36 Views  8 Downloads
Subject: Kannada  |  Country: India
KannadaIndia
7
The sun, the doomsday star as the eye, body and skin of the solar system, a hypothesis
Ismael Tabuñar Fortunado
Pages: 99-100  |  269 Views  2 Downloads
Subject: Geography  |  Country: Philippines
GeographyPhilippines
8
Effectiveness of chit finance in Kerala with special emphasis on Kerala state financial enterprises Ltd.
Megha Raju
Pages: 101-103  |  318 Views  6 Downloads
Subject: Finance  |  Country: India
FinanceIndia
9
आधुनिकजनजीवने कालिदासकाव्यनाटकेषु प्रतिफलितदाम्पत्यजीवनस्य प्रयोजनीयता
Anup Ruidas
Pages: 104-105  |  43 Views  2 Downloads
Subject: संस्कृत  |  Country: India
संस्कृतIndia
10
Assessment of nutritional status of pregnant and lactating women attending ICDS Anganwadi centres (AWC) in rural areas of Medak district
E Jayasheela and Varsha Peram
Pages: 106-110  |  365 Views  10 Downloads
Subject: Nutrition  |  Country: India
NutritionIndia
11
Utilization of information computer technology in physical education colleges
Dr. Shrikrishna H Belorkar
Pages: 111-112  |  247 Views  0 Downloads
Subject: Physical Education  |  Country: India
Physical EducationIndia
Call for book chapter
International Journal of Applied Research