Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

IMPACT FACTOR (RJIF): 8.4

International Journal of Applied Research

Vol. 6, Issue 2, Part D (2020)
S. No. Title and Authors Name Subject Country
1
Implementation of Pesa (Panchayats extension of schedule areas) in India and Andhra Pradesh: An overview
Ramineni Nagamani
Pages: 208-211  |  334 Views  3 Downloads
Subject: Political Science  |  Country: India
Political ScienceIndia
2
Effectiveness of video assisted teaching programme on self-breast examination among women
Padmapriya D, Jagadeeswari J and Resmy V
Pages: 212-214  |  393 Views  11 Downloads
Subject: Gynaecological Nursing  |  Country: India
Gynaecological NursingIndia
3
Study of impact of bullying on students academic achievement of secondary students of district Srinagar in J&K UT
Roohi Mir
Pages: 215-218  |  393 Views  17 Downloads
Subject: Education  |  Country: India
EducationIndia
4
ÄqÀPÀlÄÖ UÀÄt®PÀëtªÀżÀî ªÀÄgÁn ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À vÁwéPÀ «ªÉÃZÀ£É (PÀgÁªÀ½ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀÄA©æ ªÀÄgÁp, ªÀÄgÁn, ªÀÄgÁn £ÁAiÀÄÌ, PÀÄtÄ©, PÀÄqÀÄ© ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)
gÁªÀÄZÀAzÀæ
Pages: 219-227  |  75 Views  11 Downloads
Subject: Kannada  |  Country: India
KannadaIndia
5
Impact of man on environmental degradation
Anju Rani
Pages: 228-229  |  318 Views  2 Downloads
Subject: Geography  |  Country: India
GeographyIndia
6
Spiritual intuition in rᾹjayoga
Dr. Subal Chandra Sahoo
Pages: 230-234  |  38 Views  5 Downloads
Subject: Sanskrit  |  Country: India
SanskritIndia
7
ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ଵ ହିଁ ଶାଶ୍ଵତ
ଡଃ ସୁବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
Pages: 235-239  |  64 Views  3 Downloads
Subject: Language  |  Country: India
LanguageIndia
8
Profil épidémiologique et clinique du Paludisme et de la drépanocytose à l’hôpital général de référence de gbado-lite (Nord-Ubangi) en république démocratique du Congo
Colette Masengo Ashande, Ruphin Djolu Djoza, Guy Kumbali Ngambika, Jean Marie Pangodi Aundagba, Christian Motuta Amisi, Robijaona Rahelivovololoniaina Baholy, Pius T Mpiana, Mudogo Virima and Koto-te-Nyiwa Ngbolua
Pages: 240-246  |  562 Views  15 Downloads
Subject: Science  |  Country: Congo
ScienceCongo
9
A systematic review on functional foods- the food of 21st century
Manisha Sharma and Manisha Dutta
Pages: 247-256  |  330 Views  3 Downloads
Subject: Food Science  |  Country: India
Food ScienceIndia
10
Analysis of endometrial biopsy in abnormal uterine bleeding in tertiary care hospital
Dr. Sukanya Seshasai, Dr. Sangeetha PD and Dr. T Seshasai
Pages: 257-260  |  343 Views  4 Downloads
Subject: Gynaecology  |  Country: India
GynaecologyIndia
11
Compact multiband fractal microstrip antenna
Upendra Kumar
Pages: 261-263  |  188 Views  3 Downloads
Subject: Physics  |  Country: India
PhysicsIndia
12
Hydro-politics between India and Bangladesh: A study of Farakka barrage dispute
Rameez Mohd Bhat
Pages: 264-268  |  35 Views  1 Downloads
Subject: Political Science  |  Country: India
Political ScienceIndia
Call for book chapter
International Journal of Applied Research